[PL] Typy danych w C# (Value Type)

01 April 2013

valueTypes

W C# istnieją wbudowane typy danych, które określają rodzaj naszych zmiennych. W poniższej tabelce przedstawione są zmienne typu wartościowego (ang. Value Type), które są najprostszymi strukturami danych dostępnymi w Frameworku .NET.

sbyte (System.SByte)
Wielkość w bitach: 8
Opis: 8-bitowa liczba całkowita ze znakiem
Zakres: -128 – 127
short (System.Int16)
Wielkość w bitach: 16
Opis: 16-bitowa liczba całkowita
Zakres: -32 768 – 32 767
int (System.Int32)
Wielkość w bitach: 32
Opis: 32-bitowa liczba całkowita
Zakres: -2 147 483 648 – 2 147 483 647
long (System.Int64)
Wielkość w bitach: 64
Opis: 64-bitowa liczba całkowita
Zakres: -9 223 372 036 854 775 808 – 9 223 372 036 854 775 807
byte (System.Byte)
Wielkość w bitach: 8
Opis: 8-bitowa liczba całkowita ze znakiem
Zakres: 0 – 255
ushort (System.UInt16)
Wielkość w bitach: 16
Opis: 16-bitowa liczba całkowita bez znaku
Zakres: 0 – 65 530
uint (System.UInt32)
Wielkość w bitach: 32
Opis: 32-bitowa liczba całkowita bez znaku
Zakres: 0 – 4 294 967 295
ulong (System.UInt64)
Wielkość w bitach: 64
Opis: 64-bitowa liczba całkowita bez znaku
Zakres: 0 – 18 446 744 073 709 551 615
char (System.Char)
Wielkość w bitach: 16
Opis: Pojedynczy znak zapisany w formacie Unicode
Zakres: U+0000 – U+ffff
bool (System.Boolean)
Wielkość w bitach: 8
Opis: Typ logiczny, oznaczający prawdę („true”) lub fałsz („false”), używany do operacji logicznych
Zakres: true/false
float (System.Single)
Wielkość w bitach: 32
Opis: 32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa
Zakres: ±1.5 × 10-45 – ±3.4 × 1038
double (System.Double)
Wielkość w bitach: 64
Opis: 64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa
Zakres: ±5.0 × 10−324 – ±1.7 × 10308
decimal (System.Decimal)
Wielkość w bitach: 128
Opis: 128-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa
Zakres: ±1.0 × 10−28 – ±7.9 × 1028
enum (Systenm.Enum)
Wielkość w bitach: N/A
Opis: Typ wyliczeniowy (domyślny typ to int)
Zakres: N/A
struct
Wielkość w bitach: N/A
Opis: Typ tworzony przez użytkownika
Zakres: N/A