Site Loader

Opeartory to nic innego jak znaki, za pomocą których możemy wykonywać dane działa arytmetyczne, logiczne, relacyjne czy warunkowe.
Poniższa tabela przedstawia większość z opratorów, jakie można używać w języku C#

Operator: Opis:
Operatory podstawowe
x.m Dostęp do składowej.
x(…) Wywołanie metody lub delegacji.
x[…] Dostęp do elementów w tablicy czy indeksatora.
x++ Postinkrementacja, czyli zwiększenie wartości zmiennej o 1.
x– Postdekrementacja, czyli zmniejszenie wartości zmiennej o 1.
new T(…) Tworzenie nowych obiektów czy delegacji.
new T[…] Tworzenie nowej tablicy.
Operatory tworzenia obiektów i tablic
typeof(T) Uzsykanie obiektu System.Type dla T.
checked(x) Kontrola przepełnienia arytmetycznego: zgłaszanie wyjątku podczas wystąpienia przepełnienia
uncheked(x) Kontrola przepełnienia arytmetycznego: ignorowanie wyjątku podczas wystąpienia przepełnienia
default(T) Uzyskanie domyślnej wartości dla typu T
delegate {…} Anonimowa fukcja czy metoda
Jednoargumentowe
+x Identyczność
-x Negacja
!x Negacja logiczna
~x Negacja bitowa
++x Preinkrementacja, czyli dodanie ‘1’ do zmiennej przed wywołaniem zmiennej.
–x Predekrementacja, czyli zmniejszenie o ‘1’ zmiennej przed wywołaniem zmiennej.
(T)x Jawna konwersja x na T.
Multiplikatywne
x*y Mnożenie
x/y Dzielenie
x%y Reszta z dzielenia
Addytywne
x+y Dodawanie, łączenie łańcuchów znakowych
x-y Odejmowanie
Przesunięcie
x<<y Przesunięcie w lewo
x>>y Przesunięcie w prawo
Operacje relacji i testowania typów
x < y Mniejszy niż
x > y Większy niż
x < = y Mniejszy niż lub równy
x >= y Większy niż lub równy
x is T Zwraca wartość true, jeśli x jest typu T, w innym przypadku false
x as T Zwraca wartość x rzutowaną na T lub null, jeśli x nie jest typu T
Równości
x == y Równość
x != y Nierówność
Logiczne AND
x & y Całkowite bitowe AND, boole’owskie logiczne AND
Logiczne XOR
x ^ y Całkowite bitowe XOR, boole’owskie logiczne XOR
Logiczne OR
x | y Całkowite bitowe OR, boole’owskie logiczne OR
Warunkowe AND
x && y Oblicza y tylko, jeżli x ma wartośc true
Warunkowe OR
x || y Oblicza y tylko, jeśli x ma wartość false
Łączenie wartości NULL
x ?? y Wynikiem jest y, jeśli x ma wartość null, w innym przypadku wynikiem jest x
Warunkowe
x ? y : z Wynikiem jest y, jeśli x ma wartość true, lub z, jeżeli x ma wartość false
Przypisanie lub funkcja anonimowa
x = y Przypisanie
x op= y Złożone przypisanie. Obsługuje operatory: *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^= oraz |=
(T x) => y Funkcja anonimowa (wyrażenie lambda)

Post Author: gosia

Leave a Reply